Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Psycholog

Psycholog;
- prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów w celu określenia potencjalnych możliwości oraz wspiera mocne strony uczniów,
- diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju uczniów, określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogiczne w tym działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
- organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
- zapewnia doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
- minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
- wspiera wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo- zadaniowych w działania profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 
GODZINY PRZYJĘĆ:
Poniedziałek: 8.00-12.00
Wtorek; 13.00-15.00
Środa: ----------------
Czwartek: 8.00-11.00
Piątek: 8.00-12.30 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat