O Ośrodku

Dorobek - tradycja - doświadczenie Ludzie w Ośrodku WOKRO
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jako placówka oświatowa działa od 50 lat                w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim. Jest jedną                 z pierwszych tego rodzaju placówek w historii szkolnictwa specjalnego w Polsce.

Zbudowany w oparciu o pasję i entuzjazm ludzi, stale rozwija się i dostosowuje do faktycznych wymagań każdego człowieka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Ośrodku zebrany jest ogromny kapitał wiedzy pedagogicznej, doświadczenia, sprawdzonych metod i form działania.

Absolwenci Ośrodka kończąc edukację na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskują pełne zawodowe kwalifikacje, te same, które zdobywa każdy absolwent dowolnej masowej szkoły zawodowej.

Największym dorobkiem Ośrodka, pedagogów z SOSW, są setki młodych ludzi, którzy osiągając dojrzałość i pełnię praw obywatelskich, są sprawni i samodzielni.
 
Najważniejszy  w Ośrodku jest człowiek. Zaopiekowany i zaspokojony w swoich wszystkich potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Dobrze zdiagnozowany, wspierany indywidualnie i prowadzony w oparciu o efektywne programy, metody i formy. 

Człowiek w Ośrodku musi osiągnąć sukces i satysfakcję - każdy na miarę swoich maksymalnych możliwości - taki jest fundament funkcjonowania tej placówki.

O sile i skuteczności Ośrodka decydują pedagodzy i pracownicy niepedagogiczni. Wszyscy, na każdym poziomie pracy zawodowej, wdrażani do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, stosują najbardziej efektywne metody i formy działania - stale monitorowane pod kątem ich skuteczności.

Podstawową wartością w SOSW jest szacunek do człowieka - tego, który się uczy i tego, który wykonuje pracę.  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu w
latach 2022-2026 - jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy -
będzie realizował zadania wsparcia
rodzin, w ramach programu kompleksowego "Za życiem".
Zadaniem tego programu (w ramach działania 2.4) jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu oraz zagrożonemu niepełnosprawnością dostępu do pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzinom kompetentnej i miarodajnej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Zadaniem "Za życiem" jest opieka i wsparcie w procesach rehabilitacji i rewalidacji, a także pomocy w życiu codziennym - w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny.

Więcej informacji w dziale Szkoła
Podstawowa i na facebook -
Wokro SoswOswiecim

 

Nasze jednostki

Szkoła Podstawowa

ul. Obozowa 40, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 843 01 71

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 842 21 47, tel. 33 842 32 09

SOSW w Oświęcimiu

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
Dyrektor: Jacek Polak

Branżowa Szkoła I Stopnia

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 842 21 47
tel. 33 842 32 09

Internat

ul. Obozowa 40, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel. 33 843 21 51