Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Oferta

Integralną częścią SOSW w Oświęcimiu jest Gimnazjum Specjalne przy ul. Obozowej 40. Zapraszamy rodziców uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
Edukacja:
Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  - klasy liczą od 10 do 12 uczniów.
Nauka trwa trzy lata, gdzie realizowana jest Podstawa Kształcenia Ogólnego, obowiązującą również we wszystkich szkołach masowych. Przedmioty nauczania realizowane są w oparciu o programy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Wymagania i metody pracy są indywidualizowane.
Uczniowie kończą naukę, zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym organizowanym i przeprowadzanym w szkole zgodnie z procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  Przystąpienie do egzaminu pozwala na kontynuację nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Klasy  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym -zespoły klasowe liczą od 6 do 8 uczniów. Uczniowie mogą kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Integralną częścią procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój ucznia poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i usprawniających.

 

 
Zapewniamy:
 • opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogów specjalnych z zakresu oligofrenopedagogiki i przedmiotowców,
 • edukację dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • dla uczniów  spoza Oświęcimia miejsce w internacie lub darmowy przejazd z miejsca zamieszkania do szkoły - gimbus,
 • możliwość korzystania ze stołówki, gdzie można zjeść domowy obiad,
 • opiekę na świetlicy szkolnej ( przed i po lekcjach),
 • pomoc psychologa i pedagoga w zakresie diagnostyki i profilaktyki,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i usprawniające,
 • gimnastykę korekcyjną i zajęcia logopedyczne,
 • dostęp do ciekawego księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • możliwość rozwoju zainteresowań muzycznych, plastycznych, sportowych w ramach SKS, tanecznych, komputerowych i teatralnych,
 • w ramach wychowania fizycznego korzystanie z pływalni w Brzeszczach,
 • wspieranie rozwoju uczniów poprzez nowoczesne metody i techniki edukacyjne,
 • udział uczniów w wystawach plastycznych, wyjściach do kina i teatru, wycieczkach i rajdach, zlotach,
 • doradztwo zawodowe,
 • terapię EEG Biofeedback i terapię metodą Tomatisa,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej 5 dni w tygodniu,

GIMNAZJALISTO!
U nas nie jesteś anonimowy.
Zawrzesz nowe przyjaźnie.
Spotkasz wielu przyjaciół i życzliwych  Ci ludzi.
U nas panuje miła i serdeczna atmosfera.
Z nami odniesiesz sukces. 

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat