Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Zakres działań doradcy zawodowego w Gimnazjum obejmuje, pomoc uczniom w zakresie:

  • Poznania własnych możliwości(mocnych i słabych stron)
  • Rozpoznania preferencji zawodowych w odniesieniu do określonych stanowisk pracy czy środowisk zawodowych( według możliwości psychofizycznych uczniów)
  • Pomoc w  planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
  • Informowanie uczniów i rodziców między innymi na temat aktualnego rynku pracy, metod i technik  aktywnego poszukiwania pracy, tendencji w dziedzinie zawodów i zatrudnienia, instytucji wspierających funkcjonowanie niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym
  • Udzielanie indywidualnego wsparcia oraz porad dla uczniów i rodziców
  • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej
  • Współpraca z instytucjami zajmującymi się dalszym kształceniem absolwentów szkoły, rynkiem pracy między innymi Powiatowym Urzędem Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy. 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat