Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Rekrutacja

REKRUTACJA 2023/2024
Nabór do klas I Szkoły Podstawowej SOSW

Uczniem szkoły może być dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.
Warunkiem zakwalifikowania dziecka do klasy I SP w Naszym Ośrodku jest złożenie w sekretariacie szkoły podstawowej kompletu dokumentów, tj.:
  • podania rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do szkoły (do pobrania ze strony internetowej SOSW lub w sekretariacie SP),
  • Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dokument wydany przez przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego),
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (wydawane, na wniosek rodziców, przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną),
  • orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko nie posiada – oświadczenia rodzica. Dostępne w sekretariacie),
  • pisemnego wyrażenia życzenia uczestnictwa dziecka w zajęciach religii (do pobrania ze strony internetowej SOSW lub w sekretariacie SP),
  • aktualnego zdjęcia

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat