Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

„Za życiem”

„Za życiem”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizuje od roku 2018 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.
W SOSW w Oświęcimiu działa ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy dla dzieci - od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Cele ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:
- zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych,
-skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług,
-zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.
 
Osoby do których skierowano wsparcie: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10.

Najskuteczniejszą formą naboru i skierowania do działań w ramach projektu jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego od zespołu orzekającego (w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), stwierdzającego deficyty, dysfunkcję dziecka, co stanowi skuteczny punkt wyjścia do tworzenia indywidualnego programu terapeutycznego i rehabilitacyjnego i dalszych oddziaływań w ramach projektu „Za życiem”.
Do dnia 25.09.2018 roku opieką, w ramach działań OKRO i programu „Za życiem”, objętych jest (aktualnie) 20 dzieci. Zajęcia odbywają się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Obozowej 40 i 31 A. Nabór odbywa się poprzez rozmowę wstępną (wywiad) z przedstawicielami zespołu ds. naboru i ustaleniu indywidualnych potrzeb oraz możliwości organizacyjnych Ośrodka (przy ulicy Obozowej 40 i po wstępnym spotkaniu z wicedyrektorem ds. Szkoły Podstawowej). Z uwagi na ograniczone możliwości bazowe i organizacyjne, wnioski rodziców są rozpatrywane w kolejności zgłoszenia.

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat