Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

RODORODO
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu
Branżowa Szkoła I Stopnia
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

§ 1
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu (dalej: SOSW).


§2
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 pkt c RODO) – działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej tj. zadania wynikającego z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) oraz przepisów szczególnych.


§3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli wykorzystanie danych osobowych nie jest konieczne do realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, SOSW może zwrócić się o wyrażenie zgody na określone sposoby przetwarzania danych.
Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody).
 
§4
Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Gromadzone i przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
 • dane identyfikacyjne,
 • dane teleadresowe,
 • dane rodziców/opiekunów prawnych,
 • dane o dotychczasowym przebiegu nauki,
 • dane o przebiegu nauki (oceny, frekwencja, zachowanie, wyniki egzaminów, nagrody i kary),
 • dane o stanie zdrowia.
§5
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane:
 • przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w §2,
 • po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) lub innych, szczególnych przepisów prawa.
§6
Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • sprostowania (poprawienia) danych,
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz kopii danych),
 • przeniesienia danych (do innego administratora danych), o ile jest to technicznie możliwe.
Zakres powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać regulują przepisy prawa.
Do korzystania z nich niezbędne jest złożenie wniosku.

 
§7
Prawo sprzeciwu
Niezależnie od wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) nawet, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.
W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, SOSW nie będzie przetwarzać danych osobowych, o ile nie wykaże, że istnieją:
 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą i/lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
§8
Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SOSW, w celu wsparcia wykonywania zadań, o których mowa w §2.
Dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom danych, przetwarzającym dane we własnym imieniu.
 
§9
Przekazywanie danych osobowych do państw spoza EOG
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący kraje Unii Europejskiej, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) ani organizacjom międzynarodowym.
 
§10
Automatyczne podejmowanie decyzji
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Profilowanie danych osobowych polega na ich przetwarzaniu (także w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, której dane dotyczą.
 
§11
Skarga
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00

 
§12
Kontakt
 
Administrator danych osobowych:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Kościelna 6
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 21 47
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
 
Inspektor Ochrony Danych:
                            Wiesław Kmak tel. 33 844 96 41
                  iod@powiat.oswiecim.pl

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat