Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Rekrutacja


Od kandydatów do klas Branżowej Szkoły I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu wymagane jest złożenie następującej dokumentacji:
  1. Podanie o przyjęcie do szkoły,
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  4. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymane z OKE,
  5. Dokumentacja medyczna (karta szczepień, karta zdrowia),
  6. 1 zdjęcie.

O możliwości  przyjęcia ucznia na wybrany kierunek kształcenia zawodowego decyduje orzeczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

W przypadku wolnych miejsc uczniowie są przyjmowani w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

Warunkiem przyjęcia ucznia do INTERNATU jest złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) wniosku o skierowanie do naszego Ośrodka z internatem. Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.
Rodzice dziecka przebywającego w internacie ponoszą tylko koszty wyżywienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Pliki do pobrania

Zobacz również

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat