Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Egzaminy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowuje młodzież do samodzielnego życia i pracy zawodowej. Uczniowie kończąc szkołę przystępują do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Po zdaniu egzaminu uczeń uzyskuje tytuł pracownika wykwalifikowanego w danym zawodzie.
 
Egzamin składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego.

Etap pisemny ma postać testu i składa się z dwóch części:
Część I - 50 zadań wielokrotnego wyboru (z jedną dobrą odpowiedzią) sprawdzających przygotowanie zawodowe - wymagany próg 50%, czyli 25 poprawnie rozwiązanych zadań;
Część II - 20 zadań wielokrotnego wyboru dotyczących zatrudnienia i działalności gospodarczej - wymagany próg 30%, czyli 6 poprawnie rozwiązanych zadań.
Czas trwania tego etapu to 120 minut + 30 min. (absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. W takim przypadku czas trwania każdego etapu może być wydłużony do 30 minut).

W ramach tego etapu, w części I i II, zdający powinien:
- czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej;
- przetwarzać dane liczbowe i operacyjne.
- znać zasady bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 
Etap praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie i trwa w zależności od zawodu 180 lub 240 minut.
W ramach tego etapu zdający powinien:
- zaplanować czynności związane z wykonaniem zadania,
- zorganizować stanowisko pracy,
- wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach zadań egzaminacyjnych,
- zaprezentować efekt wykonanego zadania.
 
Etap praktyczny ma wymagany próg 75% możliwych do uzyskania punktów.
 
Zespół egzaminacyjny, złożony z egzaminatorów OKE, którzy nie byli nauczycielami ani instruktorami uczącymi zdających, obserwuje i ocenia podczas egzaminu wykonanie zadania egzaminacyjnego przez zdającego, stosując kryteria oceniania wykonania, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminu w danym zawodzie. Egzaminatorzy wypełniają arkusze obserwacji i kartę obserwacji, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu zawodu, określonego w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat