Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Egzaminy

Branżowa Szkoła I Stopnia przygotowuje młodzież do samodzielnego życia i pracy zawodowej. Uczniowie kończąc szkołę przystępują do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Po zdaniu egzaminu uczeń uzyskuje tytuł pracownika wykwalifikowanego w danym zawodzie.
 
Egzamin składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego.

Etap pisemny ma postać testu i składa się z 50 zadań wielokrotnego wyboru (z jedną dobrą odpowiedzią) sprawdzających przygotowanie zawodowe - wymagany próg 50%, czyli 25 poprawnie rozwiązanych zadań;
Uczniowie z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W takim przypadku czas trwania każdego etapu może być wydłużony do 30 minut).

Przystępując do etapu pisemnego, zdający powinien:
- czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej;
- przetwarzać dane liczbowe i operacyjne.
- znać zasady bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 
Etap praktyczny  polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie i trwa w zależności od zawodu 180 lub 240 minut.
W ramach tego etapu zdający powinien:
- zaplanować czynności związane z wykonaniem zadania,
- zorganizować stanowisko pracy,
- wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach zadań egzaminacyjnych,
- zaprezentować efekt wykonanego zadania.
 
Etap praktyczny ma wymagany próg 75% możliwych do uzyskania punktów.
 
Zespół egzaminacyjny, złożony z egzaminatorów OKE, którzy nie byli nauczycielami ani instruktorami uczącymi zdających, obserwuje i ocenia podczas egzaminu wykonanie zadania egzaminacyjnego przez zdającego, stosując kryteria oceniania wykonania, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminu w danym zawodzie. Egzaminatorzy wypełniają arkusze obserwacji i kartę obserwacji, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego.

Uczeń, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat