Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Podręczniki szkolne

Podręczniki szkolne
Regulamin wypożyczania podręczników, zapewniania materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w SOSW w Oświęcimiu.
 
 
 1. Podstawa prawna.
 
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dz.U. z 2014 r. poz.811. ( art. 22 aj, art.22 ak).
 
 1. Prawo korzystania.
 
            1. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła  bezpłatnie wypożycza uczniom        klas I podręczniki/ materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
            2. W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników     /materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie     kolejnych klas zgodnie z cytowaną wyżej ustawą:
 1. w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I,
 2. w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II, IV Szkoły Podstawowej
  i klasy I Gimnazjum,
 3. w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas  I – V Szkoły Podstawowej
  i klasy I-II Gimnazjum,
 4. począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I –VI Szkoły Podstawowej
  i klasy I-III Gimnazjum.
3. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę tj. Starostwa Oświęcimskiego, z chwilą ich przekazania do szkoły znajdują się w zasobach biblioteki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SOSW w Oświęcimiu.
4. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, które są wpisywane do ewidencji czyli wprowadzone na stan biblioteki szkolnej zgodnie
z przyjętymi zasadami rachunkowości.
5. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza) uczniom podręczniki/materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania.
6. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników/materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną..
7. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Materiały ćwiczeniowe są przeznaczone do użytku indywidualnego na jeden rok. Przekazanie ich odbywa się na podstawie protokołu zbiorczego, który podpisuje rodzic.
 
 
III. Wypożyczanie podręczników/materiałów edukacyjnych
 
1. Biblioteka szkolna wypożycza (użycza) bezpłatnie podręczniki/ materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.
2. Przed wypożyczeniem rodzic ucznia jest zapoznany z niniejszym regulaminem                                i potwierdza podpisem akceptację jego postanowień.
3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy.
4. Wypożyczenia (użyczenia) podręcznika/materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel-bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, sporządzonej przez wychowawcę klasy.
5. Wychowawca odbiera wypożyczone podręczniki w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem, a wychowawcą klasy i potwierdza pisemnie ich odbiór. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych.
6. Każdy podręcznik ma być opisany imieniem i nazwiskiem ucznia, który
z niego korzysta w danym roku szkolnym, za co odpowiada wychowawca klasy.
7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później niż do 14 września.                        W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
8. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie
w trakcie roku szkolnego.
9.  Wychowawca pobiera od nauczyciela-bibliotekarza podręczniki/materiały edukacyjnych na dany rok.
10. Wychowawca jest odpowiedzialny za stworzenie imiennego wykazu uczniów, dopilnowanie złożenia przez rodziców podpisu potwierdzającego odbiór podręcznika/materiałów edukacyjnych i przekazanie listy nauczycielowi-bibliotekarzowi. Zbiorowe potwierdzenie odbioru podręczników/materiałów edukacyjnych dostarczone jest w oryginale do 30 września do biblioteki, a kopie zachowuje wychowawca.
11. Materiały ćwiczeniowe, otrzymują poszczególni uczniowie corocznie, bez obowiązku zwrotu. Przekazanie materiałów ćwiczeniowych następuje w formie protokołu zbiorczego dla danej klasy podpisanego przez rodziców.
12. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
13. Na potrzeby wypożyczania podręczników i zapewniania materiałów edukacyjnych                   w bibliotece szkolnej utworzono księgę inwentarzową podręczników/materiałów edukacyjnych otrzymanych nieodpłatnie od MEN oraz księgę inwentarzową podręczników/materiałów edukacyjnych zakupionych z dotacji celowej. Na potrzeby przekazywania materiałów ćwiczeniowych w bibliotece szkolnej prowadzi się ewidencję ilościową ćwiczeń.
 
IV. Zwrot podręczników/materiałów edukacyjnych
 
1. W przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej.
2. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego podręczniki/materiały edukacyjne, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi, co potwierdza się protokołem przekazania między organami prowadzącymi.
3. Do 15 czerwca bieżącego roku szkolnego nauczyciel-bibliotekarz, wychowawca klasy                   i wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dokonują oględzin podręczników/materiałów edukacyjnych, określając stopień ich przydatności do wypożyczenia w następnym roku szkolnym.
4. Przez uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie ucznia:
 • poplamienie,
 • trwałe zabrudzenie,
 • porysowanie lub popisanie,
 • połamanie lub rozerwanie,
 • wyrwanie i zagubienie kartek
 • oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika/materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
5. Podręczniki/materiały edukacyjne zbiera od uczniów wychowawca klasy wg imiennej listy sporządzonej podczas ich wypożyczania.
6. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, dokonuje się                           w terminach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem,
a wychowawcą klasy. Bibliotekarz potwierdza pisemnie ich odbiór nie później niż do                     30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
7 W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa lub gimnazjum może żądać od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika/materiału edukacyjnego wg stawek dotacji na poszczególne klasy.
8. Zapisu cz. IV ust. 7 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego
3-letnim użytkowaniu.
9. Wszelka dokumentacja, o której mowa w cz. III-IV regulaminu znajduje
się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność odpowiada nauczyciel - bibliotekarz.
 
V. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.
 
1. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny             i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń.
3. Wypożyczone podręczniki  powinny być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie wg potrzeb ucznia.  W materiale ćwiczeniowym uczeń może dokonywać wpisów zgodnie
z zawartymi tam poleceniami.
5. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy, który przekazuje informację nauczycielowi-bibliotekarzowi, a bibliotekarz powiadamia dyrekcję szkoły.
6. Rodzic ucznia/prawny opiekun otrzymując podręcznik/materiał edukacyjny
i podpisując jego odbiór oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jego stanem
i stwierdza, że jest on przydatny do użytku.
 
 
                                       Dyrektor szkoły ..............................................
 
Wchodzi w życie  01 września 2014 r.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat