Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Komunikat dyrektora SOSW - praca w SP i SPdP - (umiarkowane, znaczne, głębokie)

Szanowni Państwo, praca zdalna i na rzecz dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim budzi wiele wątpliwości, a co za tym idzie - sporo pytań. O to: jak, w jaki sposób, ile?
Niepokój i troskę, co zrozumiałe, rodzi też fakt - jak wobec różnych ograniczeń - prowadzić skutecznie zajęcia z podopiecznymi, którzy są mało samodzielni, często bez umiejętności i kompetencji pozwalających na samodzielne komunikowanie się z nauczycielem, na wykonywanie poleceń, zadań, ćwiczeń.

Ograniczenia intelektualne, emocjonalne i fizyczne współistniejące wraz z barierami sprzętowymi i czasowymi rodziców, rodzą ogromne trudności w realizacji zadań szkolnych. Jak bardzo jest to skomplikowane wiemy po dniu dzisiejszym, kiedy systemy i sieci informatyczne w Polsce padły. Zatkały się dzienniki elektroniczne i platformy szkolnej komunikacji. Dlatego roztropność, umiar, a także zwykła przyzwoitość, każe chyba zrezygnować z nachalnego kalkulowania – czy, aby na pewno, da się wypracować skutecznie godziny ponadwymiarowe. Zgodzimy się chyba, że ostatecznie istotą tu jest jednak potencjał dziecka i jego realne możliwości, a nie osiągnięcie najkorzystniejszego wyniku finansowego. Czasy są szczególne i przez nikogo z nas zawinione.

Niestety, dość enigmatyczne brzmienie regulacji prawnych określających obecną sytuację pracy w polskiej szkole i na temat wynagradzania nauczycieli pracujących w trybie zdalnym, a do tego z dziećmi niepełnosprawnymi – powoduje, że ciężar decyzji i uznania całej pracy wykonanej przez nauczycieli (z ewentualnym uznaniem wykonania godzin ponadwymiarowych), spada na dyrektora.

Można próbować liczyć na to, że w przestrzeni medialnej ostatecznie wybrzmi wprost, że za okres przestoju i ograniczonych możliwości wykonywania pracy przez pedagogów, ci ostatni – zgodnie z zapisem Kodeksu Pracy art 81 c – zachowają prawo do wszystkich składników swojego wynagrodzenia, zawartego w treści umowy (w 100%). Ale na razie czekamy na takie klarowne stanowisko władz państwowych.

Póki co, prawnicy przebijają się interpretacjami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

Stąd, większość dyrektorów w Polsce stoi na stanowisku, że praca wykonywana zdalnie i na rzecz ucznia musi być skrupulatnie zewidencjonowana, tak, aby możliwe było stwierdzenie wykonania pensum dydaktycznego oraz ewentualnych godzin ponadwymiarowych. Także na okoliczność bardzo wnikliwych kontroli zewnętrznych.

O ile w przypadku pracy z dość samodzielnymi uczniami SP i BS, wykazujących niepełnosprawność w stopniu lekkim, działania mogą być intensywne i skuteczne, a realizacja zadań programowych dość efektywna, o tyle trudniej będzie z uczniami „umiarkowanymi, znacznymi i głębokimi”. Z tej sytuacji trzeba więc wyjść z maksymalnymi korzyściami dla dziecka/ucznia, ale także w ten sposób, aby praca zdalna (o ile skuteczna i możliwa) miała jakiś realny (obliczalny) wymiar. Stąd organizacja tej pracy, spoczywająca na dyrektorze musi uzyskać jakąś systematykę. Jej kształt zawiera się w poniższych rozwiązaniach.

Rozliczenie czasu pracy w ramach zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim będzie się opierać także o pracę zdalną. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora SOSW – każdego dnia 2 godziny lekcyjne (2x 45 min) nauczyciele są telefonicznie online, do dyspozycji rodziców (bieżące konsultacje).

W ramach gotowości online, każdego dnia, konsultacje mają przyjmować charakter:

- rozmów telefonicznych,
- internetowych czatów,
- przesyłania informacji kanałami platform społecznościowych,
- informacji mailowych, - publikacji materiałów na stronie SOSW (SP i SPdP)

Konsultacje i praca zdalna zawierać mogą i powinny:

- rozmowy o charakterze wywiadów, ankiet (zawierających informacje o poziomie funkcjonowania ucznia),
- instruktarz i moderację dziennego i tygodniowego planu działań wobec dziecka,
- oceny wyników działań, z uzasadnieniem oceny,
- prezentowanie wszelkich materiałów poglądowych zawierających pokaz prawidłowych działań metodycznych, terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, logopedycznych,
- videoinstruktarz dla rodziców, w którym nauczyciel zademonstruje elementy metod działań,
- omawianie bieżące treści i zadań wynikających z IPET,
- materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela do użycia w pracy domowej dziecka z rodzicem.

Praca w SP i SPdP nie może jednak naruszać zasad bhp i możliwości dziecka, rodziny i nauczyciela. Praca z grupą klasową, ale także indywidualna z uczniem danej grupy, powinna być zbilansowana (potrzebny dzienny harmonogram) i powinna uwzględniać działania wszystkich nauczycieli, którzy pracują z danym uczniem, zespołem klasowym.

Tabele rozliczeń (tygodniowe).

Wypełnianie tabel zgodnie z czynnościami wykonywanymi w ciągu każdego dnia, muszą uwzględniać realne czynności (zgodne z faktycznym stanem rzeczy – np. nie ma możliwości, aby z jednym dzieckiem pracowało naraz dwóch i więcej nauczycieli). Poświadczanie wykonania czynności w rozliczeniu jednego nauczyciela będzie się konfrontować z rozliczeniem drugiego nauczyciela. To oznacza, że nie będzie możliwe wpisanie dowolnej godziny i dowolnej ilości godzin w pracy z dzieckiem (umiarkowanym, znacznym i głębokim). Oznacza to, że tabele rozliczeń indywidualnych powinny zgadzać się z ogólnym rozkładem zajęć w tygodniu (wykonanych zajęć).

Wypracowanie godzin ponadwymiarowych (z uczniami umiarkowanymi, znacznymi, głębokimi), w ocenie dyrektora wydaje się nierealne, a udokumentowanie wypracowania pensum (w tygodniowej tabeli rozliczeń) będzie decydować o ewentualnym uznaniu godzin ponadwymiarowych.

Ostatecznie.

Jeśli potwierdzi się, w stanowisku MEN i Organu Prowadzącego, że sama gotowość do wykonania obowiązków będzie gwarantować uzyskanie prawa do pełnego wynagrodzenia (ze wszystkimi składnikami) oraz z nadgodzinami, tabele rozliczeń i tak będą stanowiły formalną podstawę do stwierdzenia, że nauczyciele swoje obowiązki wykonują. Tymczasem – i niestety – w gestii dyrektora pozostawiono – przygotowanie, zorganizowanie, rozliczenie realnego czasu pracy nauczycieli, w ramach tzw. zdalnego nauczania, zgodnie z wypracowanymi godzinami. To stanowisko prawne, zmusza do ścisłego i zgodnego z prawdą ewidencjonowania swojego czasu pracy i ścisłego nadzoru nad tą pracą. W m-cu kwietniu sprawa jest jeszcze dość prosta ponieważ 2 tygodnie marca praca miała charakter bezpośredni. Do maja na pewno ustali się to jak rozumieć gotowość do pracy i wynagrodzenie za to oraz zasadność uznania godzin ponadwymiarowych w klasach umiarkowanych, znacznych i głębokich.

Jacek Polak
Dyrektor SOSW

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat